/okecie/kontakt/informacja/

Formualrz Promocyjny

Imi? i nazwisko*:
Telefon*:
Email:

Podanie w/w danych jest dobrowolne, ale niezb?dne do obs?ugi powy?szego zg?oszenia. Wys?anie formularza jest r?wnoznaczne z wyra?eniem zgody na wykorzystywanie
i przetwarzanie, w tym r?wnie? w przysz?o?ci, w/w danych osobowych w celach marketingowych i statystycznych przez Porsche Inter Auto Polska Sp. z o.o. z siedzib? przy
ul. Po?czy?skiej 118a, 01-304 Warszawa. Jednocze?nie przyjmuj? do wiadomo?ci, i? przys?uguje mi prawo do wgl?du, wstrzymania przetwarzania oraz usuni?cia w/w danych osobowych.

Informacja

Porsche Warszawa Okęcie Volkswagen
ul. Sekundowa 1
02-178 Warszawa

BDO: 000010081

DZIAŁ HANDLOWY
tel.: +48 22 48 90 903
e-mail: vw.okecie@porscheinterauto.pl

DZIAŁ SERWISU
tel.: +48 22 48 90 903
e-mail: serwis.vwokecie@porscheinterauto.pl

DZIAŁ LIKWIDACJI SZKÓD
tel.: +48 22 48 90 903
e-mail: szkody.okecie@porscheinterauto.pl

DZIAŁ CZĘŚCI ZAMIENNYCH
tel.: +48 22 48 90 903
e-mail: czesci.vwokecie@porscheinterauto.pl

Godziny otwarcia Salonu Volkswagen:
pon. - pt.: 8.00 - 19.00
sob.: 9.00 - 15.00

Godziny otwarcia Serwisu Volkswagen:
pon. - pt.: 7:30 - 19.00
sob.: 9.00 - 15.00

*) Informacje zawarte na stronie nie s? prawnie wi???ce i nie maj? charakteru oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Zamieszczone na witrynie zdj?cia jedynie przyk?adowo obrazuj? prezentowane tre?ci. Niekt?re elementy wyposa?enia opisane i demonstrowane na stronie mog? by? dost?pne tylko w wybranych krajach lub wy??cznie za dodatkow? op?at?. Dla uzyskania aktualnych specyfikacji produkt?w w danym kraju nale?y kontaktowa? si? z autoryzowanym przedstawicielem marki Volkswagen. Wszelkie wi???ce ustalenia dotycz?ce wyposa?enia i specyfikacji pojazdu nast?puj? ka?dorazowo w indywidualnej umowie zawieranej przez strony.

Poziomy CO2 lub poziomy zu?ycia paliwa przedstawione na niniejszej stronie s? poziomami, kt?re zosta?y okre?lone podczas ?wiadectwa homologacji pojazdu. Poziomy te mog?y zosta? niew?a?ciwie okre?lone. Dok?adamy wszelkich stara? aby wyja?ni? t? kwesti? mo?liwie jak najszybciej i, je?li zajdzie taka potrzeba, dokonamy korekty tych poziom?w we wsp?pracy z odpowiednimi w?adzami.